Top prodejce Neckermann Top prodejce Fisher Certifikát Limes travel Dimplom Limes travel

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

cestovní agentury Limes Travel

(dále jen "VOP")

 

I.

Definice pojmů

Cestovní Kancelář    - podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat (pořádat), nabízet a prodávat zájezdy.

Cestovní agentura     - podnikatel, který je zejména oprávněn na základě ohlášení volné živnosti provozovat činnost v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

Zájezd                        - zájezd je soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodin nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:

                                    a) ubytování

                                    b) dopravu

                                    c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

                                    V případě, že předmětem plnění je pouze jedna z výše uvedených služeb cestovního ruchu a nejedná se tak o zájezd, uplatní se na tuto službu obdobně všechna ustanovení těchto VOP týkající se zájezdu.

Smlouva o zájezdu    - smlouva, kterou se cestovní kancelář zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu.

Zákazník                    - za zákazníka se dle těchto VOP považuje osoba, která prostřednictvím Limes Travel uzavře s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Za zákazníka se považuje rovněž osoba, na kterou byl zájezd převeden za zákonem stanovených podmínek.

Zájemce                     - osoba, která má zájem uzavřít prostřednictvím Limes Travel smlouvu o zájezdu. Za zájemce je tato osoba považována do okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu.

  

II.

Úvodní ustanovení

 1. Mgr. Tereza Kocmanová se sídlem Klabalská II 4424, 760 01 Zlín, IČ: 02322412, jako podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku, je v souladu s příslušnými živnostenskými oprávněními provozovatelem cestovní agentury pod obchodní značkou Limes Travel (dále v těchto VOP označená jako "Limes Travel"). Svoji činnost provozuje zejména prostřednictvím internetového portálu www.limestravel.cz (dále jen "internetový portál") a prostřednictvím provozovny na adrese Zarámí 92, 760 01 Zlín (dále jen "provozovna").
 2. Limes Travel v rámci své podnikatelské činnosti zprostředkovává prodej zájezdů nebo jednotlivých služeb cestovního ruchu renomovaných cestovních kanceláří, se kterými má za tímto účelem uzavřenou příslušnou smlouvu. Limes Travel není cestovní kanceláří
  a v rámci své podnikatelské činnosti není ani pořadatelem vlastních zájezdů.
 3. Smlouvu o zájezdu uzavírá zájemce prostřednictvím Limes Travel s příslušnou cestovní kanceláří, která zájezd pořádá a které ze smlouvy o zájezdu plynou práva a povinnosti. Tato cestovní kancelář je vždy uvedena jako smluvní strana ve smlouvě o zájezdu.
 4. Všechny cestovní kanceláře, se kterými Limes Travel spolupracuje, informovaly Limes Travel, že v souladu se zákonem mají sjednané pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Na žádost zákazníka nebo zájemce předloží Limes Travel
  k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, pro kterou zprostředkovává prodej zájezdu.
 5. Nabídka zájezdů nebo jiných služeb cestovního ruchu uváděná na internetovém portálu je pravidelně aktualizována na základě přijímaných elektronických dat jednotlivých cestovních kanceláří. Veškeré tyto údaje jsou platné k datu jejich uveřejnění. Limes Travel neodpovídá za případné následné změny v nabídkách zájezdů ze strany cestovních kanceláří. Limes Travel si vyhrazuje právo na případné úpravy uvedených údajů po odeslání objednávky ze strany zájemce.
 6. Zájemce i zákazník bere na vědomí, že závazné a konečné jsou údaje uvedené
  v platně uzavřené smlouvě o zájezdu, zejména údaje o ceně a dalších podmínkách zájezdu. S ohledem na frekvenci obnovy údajů o jednotlivých zájezdech ze strany cestovních kanceláří je možné, že údaje ve smlouvě o zájezdu se mohou lišit od údajů uvedených na internetovém portálu nebo v katalozích jednotlivých cestovních kancelářích.
 7. Ceny zájezdů jednotlivých cestovních kanceláří nabízených prostřednictvím Limes Travel se neliší od ceny stejných zájezdů nabízených přímo jednotlivými cestovními kancelářemi, které dané zájezdy pořádají.
 8. Uzavřít smlouvu o zájezdu s cestovní kanceláří prostřednictvím Limes Travel může svéprávná osoba starší 18 let, a to i ve prospěch třetí osoby.

 

III.

Objednávka a uzavření smlouvy o zájezdu

Limes Travel upozorňuje zájemce i zákazníky, že smluvní vztah mezi zákazníkem
a příslušnou cestovní kanceláří se řídí smlouvou o zájezdu uzavřenou prostřednictvím Limes Travel a všeobecnými obchodními podmínkami dané cestovní kanceláře, které tvoří součást smlouvy o zájezdu.

A) V provozovně Limes Travel

 1. V provozovně je zájemce obsluhován pověřeným pracovníkem Limes Travel. Poté, co si zájemce vybere zájezd, je ze strany pracovníka Limes Travel ověřováno u cestovní kanceláře, zda je tento zájezd k dispozici a jeho aktuální podmínky.
 2. V případě, že je zájezd k dispozici, sdělí pracovník Limes Travel zájemci aktuální podmínky zájezdu a připraví písemnou smlouvu o zájezdu, k níž přiloží i všeobecné smluvní podmínky příslušné cestovní kanceláře, se kterou zájemce smlouvu o zájezdu uzavírá prostřednictvím Limes Travel a které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu.
 3. Smlouva o zájezdu podepsaná ze strany Limes Travel a zájemce je platně a účinně uzavřena ve chvíli, kdy její přijetí potvrdí příslušná cestovní kancelář, pokud není uvedeno jinak. Pokud cestovní kancelář nepotvrdí přijetí smlouvy o zájezdu, nedošlo k platnému a účinnému uzavření smlouvy o zájezdu. O této skutečnosti bude Limes Travel informovat zájemce. Pokud Limes Travel o nepřijetí smlouvy o zájezdu ze strany cestovní kanceláře nebude zájemce informovat do 3 dnů od podpisu smlouvy, považuje se smlouva za platně a účinně uzavřenou.

B) Prostřednictvím internetového portálu

 1. Prostřednictvím internetového portálu může zájemce zaslat Limes Travel nezávaznou objednávku na zájezdy nabízené na internetovém portálu. Zájemce bere na vědomí, že zájezd nemusí být v době odeslání objednávky již k dispozici ze strany cestovní kanceláře nebo že údaje uvedené u zájezdu nemusí být zcela aktuální.
 2. Limes Travel tímto upozorňuje zájemce a zákazníky, že k vyřízení objednávky zaslané prostřednictvím internetového portálu a uzavření smlouvy o zájezdu je nezbytné, aby zájemce měl zřízenou platnou e-mailovou adresu pro elektronickou komunikaci.
 3. Limes Travel vyřizuje přijaté objednávky následujícím způsobem:

 

a)  bezprostředně po přijetí objednávky, pokud je tato přijata v pracovní době Limes Travel, zjišťuje Limes Travel u cestovní kanceláře pořádající objednaný zájezd, zda je tento zájezd stále k dispozici nebo zda již byla kapacita naplněna;

 

b)  v případě, že zájezd je k dispozici, provede Limes Travel rezervaci zájezdu u cestovní kanceláře. Rezervaci je možné provést pouze v pracovní době Limes Travel a příslušné cestovní kanceláře. Rezervace má pouze omezenou platnost. U last minute zájezdů se rezervační doba zkracuje. V případě, že zájezd již není k dispozici, informuje Limes Travel o této skutečnosti zájemce a domluví s ním další postup;

 

c) o provedené rezervaci Limes Travel informuje telefonicky zájemce a prostřednictvím elektronické pošty zašle zájemci smlouvu o zájezdu společně se všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře a dalšími informacemi a pokyny zejména k vyplnění smlouvy, jejímu podpisu a úhradě ceny zájezdu včetně doby, do kdy zájemce musí Limes Travel zaslat podepsanou smlouvu zpět společně s potvrzením o uhrazení ceny zájezdu nebo případné zálohy;

 

d) pokud zájemce zašle Limes Travel řádně podepsanou smlouvu o zájezdu zpět společně s potvrzením o uhrazení ceny zájezdu nebo případné zálohy v uvedené lhůtě, vloží Limes Travel podepsanou smlouvu o zájezdu do rezervačního systému cestovní kanceláře, která potvrdí přijetí této smlouvy o zájezdu;

 

e)  o přijetí smlouvy o zájezdu ze strany cestovní kanceláře informuje Limes Travel zákazníka;

 

 1. Smlouva o zájezdu podepsaná ze strany Limes Travel a zájemce je platně a účinně uzavřena ve chvíli, kdy její přijetí potvrdí příslušná cestovní kancelář, pokud není uvedeno jinak. Pokud cestovní kancelář nepotvrdí přijetí smlouvy o zájezdu, nedošlo k platnému a účinnému uzavření smlouvy o zájezdu. O této skutečnosti bude Limes Travel informovat zájemce. Pokud Limes Travel o nepřijetí smlouvy o zájezdu ze strany cestovní kanceláře nebude zájemce informovat do 3 dnů od přijetí podepsané smlouvy, považuje se smlouva za platně a účinně uzavřenou.
 2. Zaslání smlouvy o zájezdu ze strany Limes Travel se považuje za návrh na uzavření smlouvy a má platnost po dobu, která je k přijetí zájemci sdělena. Pokud není návrh na uzavření smlouvy ze strany zájemce ve stanovené době přijat, zaniká. Rozhodující je okamžik doručení podepsané smlouvy o zájezdu ze strany zájemce Limes Travel.

 

IV.

Platební podmínky

 1. Cenu zájezdu nebo případné zálohy hradí zákazník prostřednictvím Limes Travel. Limes Travel je k přijetí ceny zájezdu nebo případné zálohy zmocněna ze strany příslušné cestovní kanceláře, jejíž zájezdy nabízí k prodeji.
 2. Výše ceny zájezdu a podmínky její úhrady se řídí smlouvou o zájezdu nebo všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře, které jsou součástí smlouvy o zájezdu.
 3. Na vyžádání sdělí Limes Travel cenu zájezdu a platební podmínky zájemci i před zasláním návrhu smlouvy o zájezdu.
 4. Cenu zájezdu nebo případné zálohy je možné uhradit v hotovosti v provozovně nebo převodem na bankovní účet Limes Travel. Jiný způsob úhrady je možný pouze po předchozí dohodě s Limes Travel.
 5. Zájemce i zákazník berou na vědomí, že smlouva o zájezdu nemusí být v některých případech ze strany cestovní kanceláře přijata. V takovém případě nedochází k platnému a účinnému uzavření smlouvy o zájezdu a Limes Travel vrátí zájemci přijaté platby na cenu zájezdu. Limes Travel vrátí zájemci přijaté platby stejným způsobem, jakým tyto přijala, pokud se nedohodnou jinak.

 

V.

Odstoupení od smlouvy o zájezdu a odstupné

 1. Zákazník má možnost odstoupit od uzavřené smlouvy o zájezdu za podmínek uvedených ve smlouvě nebo ve všeobecných smluvních podmínkách příslušné cestovní kanceláře, které jsou součástí smlouvy o zájezdu.
 2. Při odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka může vzniknout zákazníkovi povinnost uhradit cestovní kanceláři odstupné. Podmínky vzniku povinnosti zákazníka hradit odstupné a jeho výše je stanovena ve smlouvě o zájezdu nebo ve všeobecných smluvních podmínkách cestovní kanceláře, které tvoří součást smlouvy o zájezdu.

 

VI.

Odmítnutí zájemce nebo zákazníka

 1. Limes Travel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zájemce, a to i bez uvedení důvodu.
 2. Limes Travel si vyhrazuje právo odmítnou uzavřít se zájemcem smlouvu o zájezdu, a to
  i bez uvedení důvodu. Na uzavření smlouvy o zájezdu nemá zájemce právní nárok.

 

VII.

Reklamace

 1. Limes Travel jako cestovní agentura není oprávněna řešit reklamace služeb poskytovaných cestovní kanceláří na základě smlouvy o zájezdu ze strany zákazníků.
  V případě, že Limes Travel obdrží jakoukoliv takovou písemnou reklamaci ze strany zákazníka, postoupí ji příslušné cestovní kanceláři.
 2. Reklamace uplatňuje zákazník přímo u cestovní kanceláře, se kterou prostřednictvím Limes Travel uzavřel smlouvu o zájezdu. Limes Travel sdělí zákazníkovi na vyžádání příslušné kontaktní údaje na cestovní kancelář.
 3. Reklamace služeb poskytovaných cestovní kanceláří na základě smlouvy o zájezdu se řídí podmínkami stanovenými ve smlouvě o zájezdu nebo ve všeobecných smluvních podmínkách cestovní kanceláře, které jsou součástí smlouvy o zájezdu.

 

VIII.

Zpracování osobních údajů

 1. Zájemce nebo zákazník tímto dává Limes Travel výslovný souhlas se zpracováním
  a uchováváním svých osobních údajů uvedených v objednávce nebo ve smlouvě
  o zájezdu pro účely nabízení služeb cestovní agentury.
 2. Limes Travel se zavazuje, že osobní údaje zájemce nebo zákazníka neposkytne třetím osobám s výjimkou příslušných cestovních kanceláří za účelem uzavření smlouvy
  o zájezdu.
 3. Zájemce nebo zákazník souhlasí s tím, aby mu byly ze strany Limes Travel zasílány reklamní sdělení. Tento souhlas je zájemce nebo zákazník oprávněn kdykoliv písemně odvolat.

IX.

Další ujednání

 1. Limes Travel se zavazuje před uzavřením smlouvy o zájezdu se zájemcem pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi zájezdu.
 2. Limes Travel se zavazuje zákazníkovi poskytnout nejpozději 5 dní před zahájením zájezdu podrobné informace, které nejsou obsaženy ve smlouvě o zájezdu, katalogu nebo potvrzení zájezdu, pokud tyto obdrží od cestovní kanceláře. Mezi tyto informace patří zpravidla přesné časy odletu nebo příletu nebo odjezdu nebo příjezdu.
 3. Limes Travel apeluje na zájemce a zákazníky, aby se řádně seznámili s těmito VOP a rovněž se všeobecnými smluvními podmínkami příslušné cestovní kanceláře, které tvoří součást smlouvy o zájezdu.
 4. Limes Travel se zavazuje, že při výkonu své podnikatelské činnosti bude postupovat v souladu se zákonem s důrazem na ochranu spotřebitele.
 5. Zájemce a zákazník bere na vědomí, že při zahraničních zájezdech musí mít s sebou platný cestovní doklad. Požadavky na délku platnosti cestovního dokladu v jednotlivých státech si zjišťuje zájemce nebo zákazník sám. Pouze na základě jeho žádosti mu tyto informace poskytne Limes Travel.
 6. Za splnění všech podmínek vycestování do zahraničí odpovídá výlučně zákazník.
 7. Zákazník je povinen se řídit pokyny Limes Travel.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky prostřednictvím internetového portálu nebo učiněním objednávky v provozovně nebo uzavřením smlouvy o zájezdu prostřednictvím Limes Travel potvrzuje zájemce nebo zákazník, že se s těmito VOP seznámil a výslovně je přijímá.
 2. Limes Travel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit. Každá změna těchto VOP bude zveřejněna na internetovém portálu a v provozovně.
 3. Tyto VOP jsou účinné od 1.4.2014

Limes Travel